Domov mládeže poskytuje ubytování žákům a studentům České lesnické akademie, Vyšší odborné školy lesnické a v menší míře i žákům těch škol v Trutnově, které nedisponují vlastním ubytováním. Celková kapacita je 246 míst ve třech budovách. Žákům a žákyním jsou k dispozici dvou a třílůžkové pokoje.

Read more

Domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům středních škol  kvalifikované  výchovné působení, ubytování a stravování.  Obsah výchovné činnosti v domově mládeže (dále jen DM) navazuje na obsah výchovně  vzdělávací práce střední školy DM je součástí  České lesnické akademie Trutnov.

Read more

Informace nejen o dnech otevřených dveří pro uchazeče o studijní nebo učební obory. Najdete zde jak termíny dnů otevřených dveří, které se budou konat na naší škole, tak i termíny konání školních burz a dalších akcí, kde se bude naše škola prezentovat.

Read more

 

Důležité upozornění - ve šk.roce 2020/2021 se 1.ročník dálkového studia oboru Lesnictví neotvírá

Základní informace

 • 41-46-M/01 Lesnictví
 • 5 letý maturitní obor pro dálkové studium

V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematický plánech si přizpůsobují vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu. Upravené tématické plány schvaluje ředitel školy.

Konzultační hodiny

Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

Ředitel školy může upravit celkové počty konzultačních hodin v jednotlivých předmětech pouze v rozpětí 10% z celkového počtu hodin konzultací v jednotlivých ročnících. Celkový počet konzultačních hodin v ročníku přitom nelze překročit. V počtu konzultačních hodin jednotlivých předmětů jsou zahrnuta i cvičení.

Konzultační hodiny stanovené pro praxi se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní. Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností.

Obsah učiva a jednotlivých předmětů

Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující upravit až o 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky nebo pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

Struktura, rozdělení a hodinové dotace výběrových a volitelných předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Konkrétní rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a jeho hodinové dotace navrhují vyučující a po projednání v předmětových komisích je schvaluje ředitel školy. Pro výuku volitelných předmětů je možno vytvářet skupiny žáků z různých tříd.

Kategorie výběrových předmětů je tvořena jednak některými rozšířenými základními předměty, jednak předměty novými, jejichž zařazení vyplývá z potřeb regionu, aktuální situaci na trhu práce, popřípadě tradic školy. Pokud struktura těchto předmětů může být výstižně souhrnně pojmenována, lze charakteristiku zaměření uvést v příslušné pedagogické dokumentaci (maximálně pěti slovy). Zaměření musí být v souladu s profilem absolventa a charakteristikou vzdělávacího programu studijního oboru. Na maturitním vysvědčení je možno uvádět seznam výběrových předmětů, které žáci úspěšně absolvovali, popřípadě vydat žákům o jejich absolvování samostatný certifikát.

Na závěr každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů).

Teoretické znalosti aplikují studenti v praxi. Díky spolupráci s brněnskou rodinnou firmou HA-SOFT, s.r.o. máme k dispozici nejmodernější špičkový software pro komplexní řízení lesního hospodářství. Od roku 2019 pracují studenti v rámci výuky Lesnictví se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR.

Informace k organizaci přijímacích zkoušek v době koronavirové pandemie

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška

Na základě ustanovení tohoto zákona proběhne jednotná přijímací zkouška pouze v jednom řádném termínu, který byl stanoven na 8.6.2020. Výsledek jednotné přijímací zkoušky se uplatní i na druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %, v případě oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín byl stanoven na 23.6.2020. Další informace můžete průběžně získávat zde prijimacky.cermat.cz a zde www.msmt.cz. Vše podstatné k dnešnímu datu je shrnuto v dokumentu níže.

Pozvánky k přijímacímu řízení budou rozeslány v nejbližší době.

Ing. Miloš Pochobradský, ředitel školy

Informace o přijímacím řízení ke studiu 2020/2021

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

41-46-M/01 Lesnictví – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 52
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO

41-46-M/01 Lesnictví – dálková forma

 • Dálková forma studia Lesnictví bude otevřena při dostatečném počtu uchazečů (26)
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO

41-45-M/01 Mechanizace a služby – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 26
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 26
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce – ANO

Ilustrační testy pro obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

 1. Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku.
 2. Přijímací zkouška ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotné testy připravené a hodnocené Cermatem) se koná v budově školy v Trutnově, Lesnická 9.
 3. Výsledky přijímací zkoušky (testů) z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA (50 bodů za JEDEN předmět, dohromady maximálně 100 bodů).
 4. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku ZŠ (maximálně 50 bodů - tento bodový zisk se započítává v lineárním pořadí, přičemž za průměr 1 získá uchazeč 50 bodů).
 5. Účast na okresních a vyšších kolech školních postupových soutěží (15 bodů): za okresní kolo - 5 bodů, za krajské kolo - 10 bodů, za celostátní kolo - 15 bodů.

V celkovém hodnocení lze získat maximálně 165 bodů. Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Důležité informace

Upozornění

 • V případě neotevření některého oboru z důvodu nedostatku přihlášených bude těmto uchazečům nabídnuto případné volné místo na jiném studijním oboru.

Obory středního vzdělání ukončené výučním listem

41-56-H/01 Lesní mechanizátor – denní forma

 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce – ANO

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

 • Přijímací zkoušky se u oboru Lesní mechanizátor nekonají! 
 • V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.
 • Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.
 • Žáci oboru Lesní mechanizátor mohou získat Stipendium Královéhradeckého kraje 300 - 600 Kč měsíčně a za klasifikaci v odborném výcviku až 4.000 Kč jednorázově.
 • Žáci oboru Lesní mechanizátor mohou získat Stipendium od společnosti Lesy České republiky s.p. 3.000 Kč měsíčně a žáci prvního ročníku obdrží jednorázový příspěvek 3.000 Kč na úhradu osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro odborný výcvik.

Three-year programme with final exam leading to DiS degree. Specialized courses provide a knowledge base that enables students to form their professional point of view in the fields of forestry ecology and biology. These courses teach students to understand the laws of nature and support new ways of forestry and landscape forming.

Read more

Vocational training with final vocational exam leading to certificate of qualification. This is a three-year full-time programme. Graduates with this qualification can find jobs as specialists in forest nurseries, founding and renewing forests, forest protection, lumbering, wood sorting, manipulation with and concentration of wood as well as in lumber yards, sawmills,

Read more

This is a four-year full-time programme leading to graduation exam qualification. Graduates can work as timber harvester operators, timber transport tractors drivers, forest cableway operators and as middle technical-economic personnel on positions related to the use of machinery and its operational reliability.

Read more

Graduates of the programme are fully qualified non-degree specialist in the field of environment and its protection. The program trains and educates not only narrowly specialized experts in nature and forest protection, but also specialists that are able to practically use their knowledge in various areas (protected areas of nature,

Read more

This full-time four-year program prepares students for the jobs in forest and game management. Graduates can find jobs with forestry institutions, environmental departments, local authorities and game management. They obtain qualification to work with chainsaw, brush cutter, car driving licence (with the option to obtain firearms certificate and tractor and lorry driving licence).

Read more

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website, you agree to this.