Hlavní budova České lesnické akademie se nachází v blízkosti centra města Trutnova. Hned vedle ní se rozkládá městský park s mnoha zajímavými dřevinami. Dnešní lesnická škola v Trutnově má své kořeny v roce 1855, kdy byla otevřena Česká lesnická škola v Bělé pod Bezdězem.

Bělá pod Bezdězem 1855 - 1904

1855 - 1891 Lesnický ústav

Ředitelé: Robert Micklitz, Dr. Josef Albert, Friedrich Judeich, Ferdinand Fiscali, Carl Czaslavský, Vilém Sallač

Prvním oficiálním požadavkem na zřízení veřejné lesnické školy byl výnos Ministerstva zemědělství a hornictví z roku 1850, v němž se navrhuje zřízení dvouleté lesnické školy. Realizovat tento záměr se podařilo až České lesnické jednotě, kdy 1. května 1855 bylo zahájeno 1. pololetí s 32 žáky v Lesnickém ústavu ( Forst Anstalt ) v Bělé pod Bezdězem a která zde poté působila 49 let. Škola byla dvouletá, vyučovací jazyk byl německý a školné činilo 40 zlatých ročně. Během studia byli žáci povinni předkládat sbírky pupenů, květů, semen, rostlin, dřev, hmyzu a kamení. Pro slavnostní příležitosti byla zavedena lesnická uniforma. Jako základní předchozí vzdělání se požadovalo absolvování nižší reálky nebo gymnázia. Dále byl požadován dvouletý praktický výcvik u lesního úředníka (učebního pána). Již prvním absolventům stát umožnil umístění do funkcí ve státních lesích a po tříleté praxi vykonání zkoušky pro lesní hospodáře. Žáci bydleli mimo ústav. Řízením školy byl pověřen Robert Miklitz z Úsovské školy. Prostory poskytl předseda České lesnické jednoty, hrabě Christian Waldstein, který pro účely lesnické školy uvolnil svůj zámek v Bělé pod Bezdězem. Jednota zároveň vyzvala majitele lesů v Čechách, aby po dobu nejméně šesti let přispívali na zřízení a udržování lesnické školy příspěvkem 30 krejcarů na každých 100 jiter. V roce 1864 byla při škole zřízena meteorologická stanice a do správy byl převzat obecní les jako školní objekt.

1891 - 1904 Vyšší lesnický ústav tříletý

Ředitel Ing. Stefan Schmid

V roce 1895 byla dvouletá škola přeměněna na tříletý Vyšší lesnický ústav (Höhere  Forstlehranstalt). Na škole v této době učil dr. Emanuel Purkyně, syn J. E. Purkyně. Z důvodu vylepšení podmínek výuky a ubytování zde Ústav 23. července 1904 po 49 letech provozu skončil a následně byl přesunut do Zákup. Dalším důvodem pro stěhování byla pravděpodobně snaha některých politiků školu přestěhovat z prostřed převážně českého do teritoria německého. Silná tradice lesnického vzdělávání v Bělé vedla ke zřízení Státní školy pro lesní hajné v roce 1947. Ale i druhá kapitola lesnického vzdělávání v Bělé skončila záhy. V roce l950 byla hájenská škola přeměněna na jednoletou školu lesnickou. Tato byla za rok zrušena a místo ní byla v Bělé zřízena vyšší lesnická škola, jako pobočka vyšší lesnické školy v Trutnově.

Zákupy 1904 - 1945 (Nové Zákupy)

1904 - 1922 Vyšší lesnický ústav - tříletý

Ředitel Ing. Stefan Schmid

Koncem 18. století vybudoval v Zákupech továrník Leitenberger velkou textilní manufakturu i se svým sídlem. O sto let později v letech 1880 – 1889 byly opuštěné objekty využity pro cukrovar. Do nich se v roce 1904 Vyšší lesnická škola v Bělé ze stísněných prostor na zámečku přestěhovala. Budovy byly dány Českému lesnickému spolku do bezplatného užívání na dobu 60 let s výměrou 7,15 ha pozemků. Přestavba byla velmi náročná. Musely se vybudovat posluchárny s aulou, kabinety a vnitřní vybavení (vlastní elektrárna, jídelna a ostatní sociální zařízení). Činnost školy v Zákupech začala úředně 1. srpna 1904, vyučování 2. října 1904. Jejím prvním ředitelem byl v letech 1904 až 1932 Ing. Stefan Schmid, který na škole působil 31 let. Po vzniku samostatného československého státu (1918) se škola stává státní. Nadále je ponechán vyučovací jazyk německý a do výuky se povinně zavádí nově jazyk český jako jazyk státní. Byla i snaha přeměnit vyšší lesnický ústav v lesnickou akademii, ale jednání ztroskotala.  

1922 - 1925 Vyšší lesnická škola - čtyřletá

Ředitel Ing. Stefan Schmid

V roce 1922 je škola reorganizována na čtyřletou vyšší lesnickou školu (Höhere Forstschule) s maturitními zkouškami a od roku 1925, kdy je zestátněna, nese oficiální název Státní německá vyšší lesnická škola.

1925 - 1940 Státní německá vyšší lesnická škola v Zákupech

Ředitelé: Ing. Stefan Schmid, Ing. Karel Bohutínský, Dr. Ing. Eduard Kuča

Po záboru českého pohraničí v roce 1938 byla převedena pod německou správu. Po odtržení pohraničního území Sudety přešla lesnická škola do Německa, kde byla vedena jako „lesnická škola říšského typu“. V roce 1940 se na ní přestalo vyučovat. Oficiálně nebyla zrušena a existovala právně nadále. Zákupská lesnická škola byla na svou dobu moderně vybavena. Rozsáhlý areál s velkými budovami a více než 7 ha pozemků byl rok před zahájením prvního školního roku upravován pro potřeby školy. Byla školou internátního typu. Měla ústřední vytápění i teplou vodu čtyřikrát do týdne na internátě, samostatnou lékařskou péči denně od 7.30 hodin a pobočku pošty. Kolem si škola vybudovala velké arboretum s více jak 1000 druhy variet lesních dřevin, lesní školku a botanickou zahradu. Škola měla svou meteorologickou stanici. Roku 1929 jejich stav arboreta zdecimovaly velké mrazy, ovšem daleko horší bylo zrušení školy po školním roce 1939/1940 pro nedostatek žáků a působení vojenských posádek v celém areálu po roce 1945. Svoji činnost ukončila v roce 1940. V roce 1945 již nebyla obnovena a z podnětu čs. vlády a Ministerstva školství a osvěty výnosem z 28. 8. 1945 přeložena ze Zákup do Trutnova.

Trutnov od roku 1945

Okresní město Trutnov nabízelo pro zřízení školy nejvíce ze všech měst ucházejících se o bývalou bělsko – zákupskou lesnickou školu (Bělá pod Bezdězem, Chomutov, Jirkov v Krušných horách, Liberec, Nové Město nad Metují, Zákupy). Místní správní komise v Trutnově nabídla budovu bývalé německé chlapecké školy u městského parku, vnitřní zařízení školy, pozemky proti budově, internátní ubytování a stravování žáků, přidělení přiměřených bytů zaměstnancům školy, dopravu žactva autobusem do cvičného polesí.

(Základní kámen budovy školy byl položen v červnu roku 1892 a slavnostně otevřena byla 16. září 1893. Do obecné chlapecké školy německé a do měšťanské školy první rok nastoupilo celkem 389 žáků. V nové tělocvičně školy byl instalován oltář a malé varhany. Většina žáků i učitelů byla katolického vyznání. Za 1. světové války byla tělocvična zabrána pro výcvik jednoročních vojenských dobrovolníků. Po 1. světové válce byla kapacita školy pro žáky nedostatečná, proto v roce 1926 byla nad tělocvičnou vystavěna dvě patra, kde byly zřízeny nové třídy. V roce 1928 v místech dnešních šaten byly zřízeny školní lázně).

1945 - 1949 Státní vyšší lesnická škola

Ředitel Ing. Vladimír Hendrych

Vyučování bylo slavnostně zahájeno v pondělí 15. října 1945 v 8.00 hodin ve dvou třídách prvního ročníku. Do prvního ročníků nastoupilo 87 věkově starších mužů (studentů). V letech 1945 – 1950 řídilo školu Ministerstvo školství a osvěty v Praze. Prvním ředitelem Státní vyšší lesnické školy v Trutnově (SVLŠ) byl Ing. Vladimír Hendrych. Za jeho působení byly založeny základy lesnického školství v Trutnově. V roce 1946 se podařilo získat pro potřeby internátu budovu bývalého chudobince (DM Lipová) a dvě provizorní ubikace v místě sídliště Křižík. 

1949 - 1952 Vyšší lesnická škola

Ředitelé: Ing. Vladimír Hendrych, Ing. Karel Kloz, Ing. František Ventura

Školu řídí Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu 1951–1956 (správa pro lesy a dřevařský průmysl). Studenti SVLŠ v Trutnově se jako jediní demonstrativně postavili zvůli komunistů v únoru 1948 na trutnovském náměstí. Několik desítek žáků bylo ze studia vyloučeno a perzekuováno. Z těch, kteří nesměli nebo nemohli studovat, jmenujme z maturitního ročníku 1945–1949 Jana Michnu, Vladimíra Pavlů, Františka Bláhu, Jindřicha Pilce, Josefa Štekla, Václava Herveta, Kryštofa Kolowrata, Pavla Zimermanna a Miroslava Žižku. Studovali na škole, která se prakticky jako jediná v regionu v roce 1948 vzepřela.

1953 - 1955 Střední lesnická technická škola

Ředitel Ing. František Ventura

Za pedagogickou práci byl jako první profesor lesnických škol vyznamenán čestným titulem „Zasloužilý učitel“.  Škola již od svého založení přijímá studenty na základě přijímací zkoušky. Zájem uchazečů je tak velký, že může přijmout jen asi 10 procent z hlásících se uchazečů. Tento přísný výběr na základě prospěchu z předběžného vzdělání a přijímacích zkoušek provádí škola ve snaze, aby její absolventi nalezli snadno přiměřené umístění v lesním provozu. V letech 1945–1993 bylo na škole otevřeno pětileté studium při zaměstnání (1955) a čtyřleté dálkové a externí studium SLŠ ukončené maturitou.

1956 - 1961 Lesnická technická škola

Ředitel Ing. František Ventura

Školu řídí v letech 1957–1961 Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství a spravována je stejnojmenným odborem KNV. Za ředitele Ing. Ventury škola získala školní polesí (1958) a v jeho areálu postavila první provozní budovy. V letech 1957–1969 probíhalo na škole tříleté studium SLŠ (abiturientské) pro absolventy středních škol ukončené maturitou z odborných lesnických předmětů. V období 1958–1972 se vyučovalo v tříletém dálkovém studiu na nižší Lesnické mistrovské škole (LMŠ) při zaměstnání. Dvouleté denní studium Lesnické mistrovské školy (LMŠ) probíhalo v letech 1959–1961.

1962 - 1984 Střední lesnická technická škola

Ředitelé: Ing. František Ventura, Ing. Vlastimil Zelený, Miloš Doležal

Od roku 1961 je škola řízena Ministerstvem školství a spravována odborem školství vč. KNV v Hradci Králové. Za Ing. Zeleného škola modernizovala výuku, zřídila speciální kabinety, rozšířila učební pomůcky, profesorskou a žákovskou knihovnu. V období normalizace se za působení Miloše Doležala uskutečnila generální oprava školní budovy, byla postavena chata Vobešlovka na Babí, vybudována byla i broková střelnice. Postavil také moderní domov mládeže s kapacitou 140 lůžek (1. 9. 1984) a řadu dalších drobných staveb. V této době a za jeho vedení došlo k nejvýraznějšímu rozvoji modernizace školy a ke spolupráci se zahraničními školami. V roce 1961, 1968 a 1974–1977 běželo tříleté studium vybraných odborných předmětů SLTŠ (bez maturity). Proto byla zřízena konzultační střediska v Trutnově, Teplicích v Čechách, Hradci Králové, Praze a Havlíčkově Brodě. Také pro abiturienty SLTŠ bylo v letech 1974–1992 zřízeno dvouleté pomaturitní studium pro pracovníky lesních provozů.

1985 - 1996 Střední lesnická škola

Ředitelé: Miloš Doležal, Ing. Jaromír Hout, Ing. Jaromír Sixta, RNDr. Josef Štych

Škola získává k 1. 9. 1990 právní subjektivitu, je nadále řízena MŠMT v Praze a spravována Školským úřadem v Trutnově do 30. 9. 2001. Do školy se začala zavádět výpočetní technika. Byla provedena přístavba kuchyně, jídelny, odborných učeben a auly u DM Lužická. Pokračovalo se v přírodovědných expedicích, a to i do zahraničí. U školy fungovala řada odborných zájmových kroužků. Zvláštností školy byla specializovaná třída se střeleckou přípravou, která poskytovala klasickou výuku, ale i vrcholné střelecké možnosti, a která byla otevírána jednou za čtyři roky.

1996 - 2007 Střední lesnická škola a vyšší odborná škola lesnická

Ředitelé:  RNDr. Josef Štych, Mgr. Jan Korbelář

Od 1. 10. 2001 je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj, správcem majetku škola. V letech 2006–2013 bylo na škole konzultační středisko bakalářského studia České zemědělské a lesnické univerzity a zároveň je pro univerzitu cvičnou školou. Započala výuka na Vyšší odborné škole. Akreditace byla vystavena MŠMT ČR dne 29. 4. 1996 pod č. j. 18 649/96–60 a výuka byla zahájena 1. září stejného roku. Vyšší studium zprvu trvalo dva roky a bylo umožněno pouze absolventům lesnických škol, kteří ukončili studium maturitou. Od 1. září 2003 je studium již tříleté a škola přijímá ke studiu i maturanty z ne-lesnických škol.

2008 - Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola

Ředitel Mgr. Jan Korbelář

Dnem 1. 1. 2008 dochází ke sloučení SLŠ a VOŠ v Trutnově se Střední školou lesnickou a zemědělskou ve Svobodě nad Úpou (SŠLZ). V rámci konkurzu na ředitele lesnické školy v Trutnově je vybrán Mgr. Jan Korbelář a od 1. 3. 2007 se stává ředitelem  SLŠ  a VOŠL  v Trutnově a zároveň ředitelem SLŠZ ve Svobodě nad Úpou. Ředitel představuje svoji vizi o sloučení škol. Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného 13. 9. 2007 došlo ke sloučení obou škol a Školního polesí v Trutnově. SLŠ  a VOŠL  Trutnov se stala od 1. 1. 2008 právním nástupcem, který přejal veškerá práva a závazky. Poté následuje usnesení Zastupitelstva kraje, kterým se změnil název od 1. 1. 2008 na Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola. Škola v průměru zaměstnává 100 pracovníků ve třech střediscích – Trutnov, Svoboda nad Úpou a Horní Staré Město. Na škole studují žáci a studenti v pěti oborech, z toho ve třech čtyřletých maturitních, jednoho vyššího odborného studia ukončeného absolutoriem a jednoho tříletého oboru ukončeného závěrečnou zkouškou zaměřeného na harvestorové technologie. Úspěšně zajišťuje roční pomaturitní studium pro získání kvalifikace operátor harvestorů a vyvážecích traktorů pro naše a zahraniční studenty. V roce 2012 škola získává dílenský areál KRNAP ve Svobodě nad Úpou. Z Evropských fondů byly realizovány projekty Sokrates 2006, Comenius 2008, Centrum odborného vzdělávání v lesnictví, Modernizace výuky na ČLA Trutnov, Simulátory, Podpora kvality výuky pomocí ITC a Erasmus. V září 2011 bylo v areálu školního polesí otevřeno Centrum odborného vzdělávání v lesnictví. Projekt byl finančně podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj ve výši 39 mil. Kč a zahrnoval výstavbu nové budovy a její napojení na stávající objekt školního polesí pro praktické vyučování. Vybavení učebními pomůckami na teoretické a praktické vyučování je na velmi vysoké úrovni a v některých případech nadčasové. Finanční prostředky na pořízení nových zařízení, provedení oprav a rekonstrukcí jsou hrazeny z vlastních zdrojů, ne z příspěvku zřizovatele. Rekonstruována byla tělocvična a šatny s přilehlým sociálním zařízením, sociální zařízení a učeben na DM Lužická, DM Lipová a učeben v hlavní budově školy. Byla provedena výstavba přípojky tepla a zateplení haly školního polesí. Pro dopravu žáků na pracoviště byly pořízeny nové dopravní prostředky, autobus IVECO, služební vozidla pro ŠP a školu, odvozní souprava na dopravu dřeva a harvestor Valmet 921C. Škola používá jednotný grafický styl, bylo změněno logo školy. Velkou podporu má i mimoškolní činnost žáků. Byl vybudován a vybaven včelín, provedena rekonstrukce voliér. Zásadní proměnu prodělal interiér hlavní budovy školy a zásluhou ředitele bylo zhotoveno a odhaleno sousoší svatého Huberta ve vestibulu školy. Významně je dotován trubačský kroužek. Kromě vzniku velkého vzdělávacího komplexu se ukázal značný praktický přínos i v možnostech prostupnosti jednotlivých oborů pro žáky a studenty. Akademie se tak řadí mezi největší lesnická vzdělávací zařízení v ČR vyjma stávajících univerzit, pro které je nejen konzultačním střediskem, ale především cvičnou školou.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.