Informace o přijímacím řízení ke studiu 2023/2024

Podrobné informace o Jednotné přijímací zkoušce pro rok 2023 najdete na webových stránkách Cermatu.

Termíny přijímacích zkoušek

 • Řádný termín: 1. termín 13.4.2023, 2. termín 14.4.2023
 • Náhradní termín: 1. termín 10.5.2023, 2. termín 11.5.2023

Informace pro přijaté

Rozhodnutí o přijetí se neodesílá. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků (termín bude upřesněn). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Informace pro nepřijaté

Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním také poučení o možnosti žádosti o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

41-46-M/01 Lesnictví – denní forma
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 52
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO
41-46-M/01 Lesnictví – dálková forma
 • Dálková forma studia Lesnictví bude otevřena při dostatečném počtu uchazečů (26)
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO
41-45-M/01 Mechanizace a služby – denní forma
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 26
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce - ANO
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – denní forma
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 26
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce – ANO

Ilustrační testy pro obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

 1. Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku.
 2. Přijímací zkouška ve formě centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky (jednotné testy připravené a hodnocené Cermatem) se koná v budově školy v Trutnově, Lesnická 9.
 3. Výsledky přijímací zkoušky (testů) z MATEMATIKY a ČESKÉHO JAZYKA (50 bodů za JEDEN předmět, dohromady maximálně 100 bodů).
 4. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku ZŠ (maximálně 50 bodů - tento bodový zisk se započítává v lineárním pořadí, přičemž za průměr 1 získá uchazeč 50 bodů).
 5. Účast na okresních a vyšších kolech školních postupových soutěží (15 bodů): za okresní kolo - 5 bodů, za krajské kolo - 10 bodů, za celostátní kolo - 15 bodů.
 6. Účast na přírodovědném táboře ČLA Trutnov - 5 bodů.

V celkovém hodnocení lze získat maximálně 170 bodů. Uchazeči budou přijati v pořadí podle součtu dosažených bodů získaných v přijímacím řízení v jednotlivých kritériích do naplnění počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Důležité informace

 • Uchazeči o studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 1. března 2023.
 • Seznam přijatých uchazečů podle stanovených kritérií přijímacího řízení bude zveřejněn nejpozději do 3. května 2023.
 • Vzor přihlášky byl stanoven MŠMT a je k dispozici ke stažení.
 • Nutno doplnit adresu školy: Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Upozornění

 • V případě neotevření některého oboru z důvodu nedostatku přihlášených bude těmto uchazečům nabídnuto případné volné místo na jiném studijním oboru.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.clatrutnov.cz a na vývěsce v budově školy. Rozhodnutí o přijetí se neodesílá.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na ČLA Trutnov potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 • Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Obory středního vzdělání ukončené výučním listem

41-56-H/01 Lesní mechanizátor – denní forma
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů – 30
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti na přihlášce – ANO

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení

 • Přijímací zkoušky se u oboru Lesní mechanizátor nekonají! 
 • V přijímacím řízení budou hodnoceny znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku ZŠ.
 • Uchazeči budou přijati v pořadí podle průměru stanoveného z výše uvedených průměrů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.
 • V případě rovnosti takto získaného průměru bude přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem za 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
 • Žáci oboru Lesní mechanizátor mohou získat Stipendium Královéhradeckého kraje 300 - 600 Kč měsíčně a za klasifikaci v odborném výcviku až 4.000 Kč jednorázově.
 • Žáci oboru Lesní mechanizátor mohou získat Stipendium od společnosti Lesy České republiky s.p. 3.000 Kč měsíčně a žáci prvního ročníku obdrží jednorázový příspěvek 3.000 Kč na úhradu osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) pro odborný výcvik.

Důležité informace

 • Uchazeči o studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 1. března 2023.
 • Seznam přijatých uchazečů podle stanovených kritérií přijímacího řízení bude zveřejněn nejpozději 24. dubna 2023.
 • Rozhodnutí o nepřijetí v prvním kole přijímacího řízení bude odesláno nejpozději v termínu, který bude upřesněn.
 • Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů v termínu, který bude upřesněn.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru