Pro malý zájem uchazečů pro školní rok 2024/2025 obor dálkového studia nebude neotevřen.

Základní informace

  • 41-46-M/01 Lesnictví
  • 5 letý maturitní obor pro dálkové studium

V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematický plánech si přizpůsobují vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu. Upravené tématické plány schvaluje ředitel školy.

Konzultační hodiny

Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do obou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

Ředitel školy může upravit celkové počty konzultačních hodin v jednotlivých předmětech pouze v rozpětí 10% z celkového počtu hodin konzultací v jednotlivých ročnících. Celkový počet konzultačních hodin v ročníku přitom nelze překročit. V počtu konzultačních hodin jednotlivých předmětů jsou zahrnuta i cvičení.

Konzultační hodiny stanovené pro praxi se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní. Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností.

Obsah učiva a jednotlivých předmětů

Obsah učiva jednotlivých předmětů může vyučující upravit až o 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek tržní ekonomiky nebo pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

Struktura, rozdělení a hodinové dotace výběrových a volitelných předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy. Konkrétní rozvržení učiva do jednotlivých ročníků a jeho hodinové dotace navrhují vyučující a po projednání v předmětových komisích je schvaluje ředitel školy. Pro výuku volitelných předmětů je možno vytvářet skupiny žáků z různých tříd.

Kategorie výběrových předmětů je tvořena jednak některými rozšířenými základními předměty, jednak předměty novými, jejichž zařazení vyplývá z potřeb regionu, aktuální situaci na trhu práce, popřípadě tradic školy. Pokud struktura těchto předmětů může být výstižně souhrnně pojmenována, lze charakteristiku zaměření uvést v příslušné pedagogické dokumentaci (maximálně pěti slovy). Zaměření musí být v souladu s profilem absolventa a charakteristikou vzdělávacího programu studijního oboru. Na maturitním vysvědčení je možno uvádět seznam výběrových předmětů, které žáci úspěšně absolvovali, popřípadě vydat žákům o jejich absolvování samostatný certifikát.

Na závěr každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů).

Teoretické znalosti aplikují studenti v praxi. Díky spolupráci s brněnskou rodinnou firmou HA-SOFT, s.r.o. máme k dispozici nejmodernější špičkový software pro komplexní řízení lesního hospodářství. Od roku 2019 pracují studenti v rámci výuky Lesnictví se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR.

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru