První návrhy přípravy mladých lesních dělníků vznikaly již v roce 1947. V říjnu 1948 rozhodlo Generální ředitelství československých státních lesů se sídlem v Praze o zřizování výcvikových středisek (VS) v horských a lesnatých oblastech. Jednotlivá ředitelství státních lesů zajistila budovy, většinou v zámcích, hotelích a ubytovnách.

Špindlerův Mlýn, Svatý Petr, září - Chata Zdař bůh

1948 - 1949 Výcvikové středisko  VS

Ředitel Ing. Horák, lesní rada

První lesnická učňovská škola na okrese Trutnov byla zřízena v září v roce 1948. Ve Špindlerově Mlýně - Svatém Petru, bylo založeno Výcvikové středisko (VS), později Středisko pracujícího dorostu (SPD), v budově penziónu Zdař Bůh. Zřízeno bylo Československými státními lesy se sídlem v Praze, Lesním závodem Vrchlabí. Počet žáků byl 38. Výuku zajišťovali pracovníci lesního závodu Vrchlabí formou přednášek bez přesných osnov.

Krausovy Boudy, Hotel Přehrada

1949 - 1953 Středisko pracujícího dorostu SPD

Ředitelé: Korda, Václav Vegner

Výcvikové středisko bylo v květnu 1949 přemístěno do objektu Krausových bud bývalého hotelu Přehrada. Byly tak vytvořeny předpoklady pro internátní výchovu a zvýšena kapacita na 40 učňů. Zvýšení počtu žáků ovlivnila i povinnost žadatelů středních lesnických škol absolvovat jednoletou praxi na SPD. V roce 1953 existovalo již 34 SPD s 2575 žáky. Středisko bylo v roce 1951 řízeno Ministerstvem lesů a dřevařského průmyslu a po roce Správou středisek pracujícího dorostu. Ředitelem školy byl od 1. 9. 1952 Václav Vegner. Výuka již byla zajištěna odborníky s přesnou osnovou teorie a výrobní praxe. V roce 1952 bylo lesní hospodářství rozděleno na těžbu a pěstování. Tím se dělil od roku 1950 zavedený dvouletý učební obor na část lesní těžař, lesař a část lesní mechanik. V praxi se též nacvičovalo svážení dříví na rohačkách. Byla to obtížná a nebezpečná práce, neboť hmotnost nákladu dosahovala až 1800 kg.

Špindlerův Mlýn, Labská

1953 - 1956  Základní  učňovská škola ZUŠ

Ředitel: Václav Vegner

Název SPD byl zrušen a škola byla přejmenována na Základní učňovskou školu (ZUŠ). Rovněž obec Krausovy boudy změnila svůj název na Labskou. Ředitelem se stal od 1. 9. 1956 Stanislav Záleský. Metodické vedení školy přebírá nově zřízená Správa učňovských škol lesnických při MLOP v Praze. Tato vydává pokyny pro organizaci ZUŠ, statut ZUŠ a osnovy pro těžbu a pěstování lesa. Všeobecně vzdělávací předměty měly dotaci 11 hodin, odborné 8 hodin a odborná praxe 18 hodin týdně.

Špindlerův Mlýn, Labská, od 1.6.1961 Svoboda nad Úpou

1956 - 1964 Lesnická učňovská škola LUŠ

Ředitelé: Stanislav Záleský, Zdeněk Balcar

Ředitelem školy je jmenován k 1. 9. 1958 Zdeněk Balcar. Škola se potýká s nedostatkem učebnic. Pro odborné předměty nejsou žádné. Výuka je zaměřena na těžbu dřeva ručním nářadím, manipulaci dřeva, zalesňování, semenářství. Počátkem roku 1957 přechází škola do operativní správy zemědělského odboru KNV v Hradci Králové. Požadavek vyškolit lesaře s všestrannou praxi a znalostmi vyloučil školu v Labské z dalšího rozvoje. Toto bylo spolu s nevhodnou kapacitou (maximálně 45 učňů) příčinou hledání nové školní budovy.  Po dlouhém výběru objektů na přemístění vyhovuje návrh přemístit školu do opuštěného objektu Texlenu, bývalé ozdravovny ve Svobodě nad Úpou pro jeho příznivou polohu. Tento návrh umožňoval okamžité zvýšení kapacity. V květnu 1961 byla škola přestěhována do objektu bývalé ozdravovny, která byla od roku 1956 mimo užívání. Kapacita školy se zvýšila ze 40 na 80 žáků a počet pracovníků byl navýšen z 10 na 20. Školní rok 1961/1962 v novém působišti začal 1. září, se stavem 83 učňů. Do 2. ročníku nastupuje 83 učňů, ke kterým jsou přiřazeni učňové z LUŠ Obora Kněžičky, kteří dle nové územní reorganizace přísluší do Východočeského kraje, a učňové z LUŠ Veveří u Brna. K 1. 9. 1962 naběhl nový dvouletý učební obor 1351 Lesař.

Teoretickou výuku odborných předmětů a odborný výcvik provádějí mistři OV, všeobecné předměty vyučují externí učitelé ze základní školy. Ubytování na domově mládeže bylo na pokojích s 4 až 8 lůžky, umývárny a sprchy byly společné. Odjezdy domů jsou 1 krát za měsíc.  Soboty byly využívány pro úklid

internátu, k pracím na zahradě a pro úpravy v okolí školy. Vycházky žáků byly v neděli od 14 do 20 hodin Celkový rozpočet školy činil 1 580 000,- Kč. Přesto, že ve škole pracovali řemeslníci, byla výuka plněna dle učebního plánu a školu úspěšně dokončilo prvních 38 učňů 2. ročníku, absolventů LUŠ Svoboda nad Úpou.  Nábor žáků do 1. ročníků, dle směrných čísel zajišťovali pověření pracovníci lesních závodů.

Svoboda nad Úpou

1964 - 1977 Lesnické odborné učiliště  LOU

Ředitel: Zdeněk Balcar

Škola je zařazena do škol II. cyklu a je podřízena odboru školství Krajskému národnímu výboru v Hradci Králové. Teoretickou výuku odborných předmětů a odborný výcvik provádějí mistři OV, všeobecné předměty vyučují externí učitelé ze základní školy. Ve školním roce 1974/1975 je zaveden nový učební obor 42-82-2-04  Lesní mechanizátor. Už v této době se škola potýká s problémem nedostatku vhodných dopravních prostředků pro dopravu učňů na pracoviště odborného výcviku a s problémy mechanizované těžby dřeva. Těžba a manipulace dřeva byla prováděna ručním dřevorubeckým nářadím, později jednomužnými motorovými pilami (JMP 40, SOLO, CONTR STIHL) a dvoumužnou motorovou pilou MP 50. V tomto období je také zahájena výuka předmětu myslivost a řízení motocyklu. Ubytování na domově mládeže bylo na pokojích s 4 až 8 lůžky, umývárny a sprchy byly společné. Odjezdy domů jsou 1 krát za měsíc.  Soboty byly využívány pro úklid internátu, k pracím na zahradě a pro úpravy okolí školy. Vycházky žáků byly v neděli od 14 do 20 hodin. Ze školy odchází na konci školního roku 1961/1962 10 učňů, ve š.r.1962/1963 18 učňů a ve š.r. 1963/1964 12 učňů, kteří byli přijati na SLTŠ v Trutnově. Podmínkou přijetí na SLTŠ bylo absolvování minimálně 1 roku učiliště. V roce 1976 byla škola podřízena pod Ústav pro hospodářkou úpravu lesa v Brandýse nad Labem.

1977 - 1991 Střední odborné učiliště lesnické Lomnice nad Popelkou SOUL OP

Místně odloučené pracoviště Svoboda nad Úpou

Ředitel: Ing. Miloslav Tauchman

Školu řídí  Správa pro výchovu a vzdělávání pracovníků v lesním hospodářství se sídlem v Benešově u Prahy pod vedením ředitele Ing. Jaroslava Šůry.  Od 1. 7. 1977 se škola stává odloučeným pracovištěm Středního odborného učiliště lesnického v Lomnici nad Popelkou s ředitelem Ing. Miloslavem Tauchmanem. Ve školním roce 1980/1981  je dvouletý učební obor vystřídán tříletým oborem 45-75-2 Lesní mechanizátor s odborným zaměřením na pěstební a těžební činnost, v osmdesátých letech s rozšířením o čtyřměsíční období praxe. Odloučené pracoviště bylo zrušeno ve školním roce 1991/1992.

1991 - 1998  Střední odborné učiliště lesnické SOUL

Ředitel: Mgr. Jan Korbelář

Škola je opět samostatná a řídí  ji Správa pro výchovu a vzdělávání pracovníků v lesním hospodářství se sídlem V Benešově u Prahy. V roce 1991 byl jmenován ministrem zemědělství Bohumilem Kubátem po konkurzním řízení do funkce ředitele Mgr. Jan Korbelář.  Od tohoto roku dochází k velkému rozvoji učiliště jak po stránce modernizace a nové výstavby, tak i v rámci pořizování strojních investic. Byla provedena nástavba učeben na stávající garáže, hala na garážování lesnické techniky, rekonstrukce mechanizační dílny, topení, objekt školy byl připojen na kanalizační síť a plynovou přípojku, byla postavena opěrná zeď za budovou školy, posilovna a provedena II. a III. etapa výstavby školy. V průběhu let 1993–1997 bylo prostavěno 110 mil. Kč. Probíhala příprava a materiální zajištění na vznik školicího střediska pro operátory vyvážecích souprav a lanové systémy.  Škola pokračovala ve vybavování moderní didaktickou a počítačovou technikou. Pro odborný výcvik byla pořízena lanovka Larix 3T, vyvážecí traktor Terina, vozidla pro dopravu žáků na pracoviště a malá mechanizace.

1998 - 2004 Střední odborné učiliště a Učiliště SOUL a U

Ředitel: Mgr. Jan Korbelář

Školu řídí  Správa pro výchovu a vzdělávání pracovníků v lesním hospodářství se sídlem v Benešově u Prahy. Zřizovatelem školy je Ministerstvo zemědělství ČR do 30. 9. 2001. Teoretické vyučování zajišťovali dva učitelé ve stálém pracovním poměru, všeobecně vzdělávací předměty (TV, NJ, AJ) 2 externí učitelé, 2 mistři OV, ředitel, zástupce ředitele a 1 vychovatel.  Na výuce odborných předmětů se podíleli další pedagogičtí pracovníci SOUL. V prosinci 13. 12. 2000 byl do školy zásluhou ředitele školy dodán  harvestor Valmet 901. Byl to první harvestor na lesnických školách v České republice. V květnu bylo slavnostně otevřeno středisko harvestorových technologií za účasti vedoucích pracovníků resortu lesního hospodářství, LČR s. p., VLS s. p., KRNAP, nových krajských orgánů, ČT a dalších médií. Ve spolupráci s LČR Hradec Králové byl škole pořízen simulátor Valmet švédské firmy Oryx. K 1. říjnu 2001 byly převedeny zřizovatelské pravomoce z Ministerstva zemědělství ČR na Královéhradecký kraj. Změnou zřizovatele se rozvoj přípravy odborníků pro moderní technologie lesní těžby a transportu dříví, v podstatě zastavil.

2004 - 2005 Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské a Odborné učiliště  SOULZ a OU

Ředitel: Mgr. Jan Korbelář

Ve školním roce škola zahájila vyučování nástavbového studijního oboru pro absolventy tříletých oborů 41-45-L/505 „Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství“. Na základě rozhodnutí Rady Královehradeckého kraje odsouhlaseného zastupitelstvem bylo SOU lesnické a Učiliště sloučeno k 1. 7. 2004 s SOU zemědělským a Odborným učilištěm Fořt – Čistá. Výuka na SOU zemědělském a Odborném učilišti Fořt – Čistá byla postupně utlumena, budovy a zařízení předány do správy Královéhradeckého kraje.

2006 - 2007 Střední škola lesnická a zemědělská  SŠLZ

Ředitel: Mgr. Jan Korbelář

Na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č.9/393/2005 vydalo k 1. 1. 2006 zřizovací listinu pro Střední školu lesnickou a zemědělskou se sídlem ve Svobodě nad Úpou. V rámci České republiky byla škola vybrána jako jediné zařízení pro přípravu operátorů těžebně dopravních strojů (dále TDS). V tomto období započala velice úzká spolupráce s LČR s. p. Hradec Králové, VŠZ Brno fakultou lesnickou, Správou KRNAP Vrchlabí, Výzkumným ústavem Opočno, agrární komorou a zřizovatelem MZe ČR, při zajišťování a pořádání profesně zaměřených vzdělávacích  akcí. Škola se ve školním roce 2006/2007 začala připravovat na předpokládané sloučení s VOŠL a SLŠ Trutnov. Na základě konkurzního řízení na místo ředitele v Trutnově byla předložena koncepce sloučení škol a zřizovatelem byla rozhodnuto, aby navržený projekt byl 1. 1. 2008 realizován.

V  konkurzu na ředitele lesnické školy v Trutnově jvyhrál  Mgr. Jan Korbelář a od 1. 3. 2007 se stává ředitelem Vyšší odborní školy lesnické a Střední lesnické školy v Trutnově a zároveň ředitelem Střední školy lesnické a zemědělské ve Svobodě nad Úpou. Ředitel představil svoji vizi o sloučení škol.

Na základě usnesení č. ZK/23/1454/2007 z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného 13. 9. 2007 došlo ke sloučení SŠLZ Svoboda nad Úpou, VOŠL a SLŠ Trutnov a Školního polesí v Trutnově s tím, že VOŠL a SLŠ Trutnov se stala od 1. 1. 2008 právním nástupcem, který přejal veškerá práva a závazky. SŠLZ Svoboda nad Úpou byla ke dni 31. 12. 2007 zrušena a vyřazena z rejstříku škol a školských zařízení.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.