Školní polesí bylo založeno po složitých a vleklých jednáních až 13 let po zahájení výuky v Trutnově, přestože jednou z podmínek Ministerstva školství a osvěty (MŠO) pro přeložení státní vyšší lesnické školy ze Zákup do Trutnova bylo zřízení cvičného polesí, tento úkol nebyl splněn.

Původní návrh převzít polesí Sedloňov od bývalého náchodského panství Schaumburg-Lippe neobstál. Následná jednání byla ovlivněna politickou situací po roce 1948, zejména negativním postojem místních veřejných činitelů k lesnické škole. Také návrh na převzetí lesů od lesního družstva nenašel podporu a byl Ministerstvem zemědělství zamítnut s odůvodněním nutnosti podpory družstevního hnutí.

O zřízení ŠP bylo rozhodnuto až výnosem KNV v Hradci Králové a se státními lesy bylo dohodnuto převzít od Lesního závodu Horní Maršov polesí Horní Staré Město k 1. 1. 1958, a to i s technickohospodářskými pracovníky. Vedoucím polesí byl František Lukašík, technikem Jan Pavelka, lesníky František Balaš, František Bartoš, Jindřich Bartošík a Jan Moisl. Jako samostatný LHC bylo školní polesí ustanoveno v roce 1978. Výměra Školního polesí (cca 1275 ha) jako celku pod jedním vlastníkem byla ucelená do roku 1992. V katastru nemovitostí byl evidován jako vlastník stát Česká republika – školní polesí. S platností zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny došlo ke změně správcovství části majetku na Ministerstvo životního prostředí ČR (KRNAP) a zákonem o lesích č. 289/1995 Sb., k vydělení části majetku pod správu LČR, s. p., Hradec Králové. Po zřízení vyšších samosprávných celků (krajů) v roce 2000 přešlo 510 ha do majetku kraje. V roce 2001 byl uplatněn restituční nárok města Trutnova a v rámci restitučních procesů přešlo cca 32 ha do vlastnictví soukromých fyzických osob. Přesto škola i nadále hospodařila v hranicích bývalého historického školního polesí. Škola uzavřela smlouvu o pronájmu s Lesy a parky Trutnov s. r. o., která je platná od roku 2002 do 31. 12. 2030. Obdobná smlouva byla uzavřena se správou KRNAP Vrchlabí, která byla změněna smlouvou „O výpůjčce“ v roce 2013, jež škole (vypůjčiteli) půjčuje bezplatně majetek do června 2021. S Lesy České republiky, s. p. byla uzavřena v roce 2001 smlouva o převodu práva hospodaření na SLŠ a VOŠ Trutnov se souhlasem MZe ČR na 353 ha lesa. V roce 2006 byla změněna na „Smlouvu o spolupráci při výuce v lesnictví“. V závěru roku 2010 však došlo ze strany státního podniku k zásadní změně ve vztahu k výše zmiňované smlouvě, která musela být ukončena dohodou. Výsledkem je současná výměra školního polesí 857 ha, z toho ve vlastnictví kraje 510,6 ha, města Trutnova 128 ha a Správy KRNAP Vrchlabí 218,2 ha. V září v roce 2013 schválila vláda svým usnesením „Záměr převodu některých lesních pozemků ve vlastnictví státu do vlastnictví vyšších samosprávných celků“, jehož závěrem bylo pokračování v realizaci usnesení vlády ČR č. 710 ze dne 18. září 2013, tj. v převodu některých lesních pozemků, bude v průběhu roku 2015 do vlastnictví Královéhradeckého kraje převedeno cca 500 ha lesa. Toto usnesení bylo v roce 2016 na popud ministra zemědělství Mariana Jurečky revokováno a k převdu (navrácení) lesních pozemků nedošlo.

Pro současný LHC ČLA, SLŠ a VOŠ Trutnov je vyhotoven nový LHP s platností od 1. 1. 2012–31. 12. 2021, který má výměru 670,41 ha. Veškeré pozemky určené k plnění funkce lesa, pro které je zpracován LHP jsou zařazeny dle §8 odst. 2, písm. d) zákona č. 289/1995Sb., do kategorie lesů zvláštního určení – lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce. Školní polesí v Horním Starém Městě se stalo od 1. 1. 2008 součástí příspěvkové organizace České lesnické akademie v Trutnově – střední školy a vyšší odborné školy pod vedením ředitele Mgr. Jana Korbeláře. Zástupce ředitele od sloučení pro ŠP vykonávali od 1. 1. 2008 do 30. 9. 2009 Ing. Daniel Vlkanova a od 1. 11. 2009 až doposud Ing. Jan Rousek. Z THP je zaměstnán 1 technik a 1 lesník. ČLA podporuje systém trvale udržitelného hospodaření v lesích. V současnosti je jedinou lesnickou školou, která má komplexně certifikované školní polesí. Školní polesí je účelovým objektem a cvičným lesem v praktické výuce žáků. Umožňuje vedle plnění všech úkolů v pěstební a těžební činnosti i rozvíjení odborné a pedagogické práce učitelů i zájmové činnosti žáků. V souladu s tímto posláním, při praktickém vyučování a zájmové činnosti žáků a učitelů, plní školní polesí také výrobní úkoly v rozsahu určeném LHP a na ně navazující dodávky dříví a obchodní činnost. Jako součást příspěvkové organizace školy není finančně dotováno. Po převodu bývalých dílen KRNAP ve Svobodě nad Úpou z MF ČR do vlastnictví Královéhradeckého kraje provádí velké opravy strojů vlastními pracovníky. V uplynulých letech byly i nemalé prostředky vloženy do nové techniky pro potřeby polesí a výuky žáků (odvozní souprava, terénní vozidla, velký harvestor, hydraulický jeřáb, čtyřkolka, malá mechanizace, štěpkovač, atd.) a provedeno zateplení stávající haly. S využitím strojního vybavení pro praktickou výuku a odborný výcvik žáků a jejich provádění je školní polesí při svém hospodaření zcela soběstačné. V září 2011 bylo v areálu školního polesí otevřeno Centrum odborného vzdělávání v lesnictví. Projekt byl finančně podpořen i Evropským fondem pro regionální rozvoj. Vybavení centra moderní didaktickou a interaktivní technikou je srovnatelné s úrovní zahraničních škol. Výuka operátorů harvestorů a vyvážecích traktorů je zajišťována na čtyřech simulátorech (Valmet, John Deere). COV slouží pro rozšíření možností praktické části vzdělávacího procesu s využitím nabídky dalšího vzdělávání podle potřeb zájemců, úřadů práce, vlastníků lesů a zaměstnavatelů. I v nadcházejících letech bude hlavním cílem školního polesí zajistit odbornou a praktickou výuku žáků a studentů České lesnické akademie při současném zajištění hospodaření na ŠP na principech trvale udržitelného hospodaření.

Školní honitby

Jak střední škola, tak i vyšší odborná lesnická škola mají v učebním plánu vyučovací předmět „Myslivost“, a v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti připravují své absolventy jako myslivce z povolání. Absolventi školy tak získávají kvalifikaci mysliveckých hospodářů a zkušebních komisařů pro myslivecké zkoušky. Žáci a studenti ČLA mají v rámci studia možnost věnovat se činnostem spjatým s provozem myslivosti ve školních honitbách Školní polesí SLŠ Trutnov a honitbě Javorník. Honitby poskytují žákům školy dostatečný prostor pro výkon mysliveckých praxí, vybraných témat odborného vzdělání a po dovršení 18 let věku a získání odborné způsobilosti (lovecký lístek, zbrojní průkaz, zákonné pojištění) i možnost výkonu práva myslivosti.

Honitba Školní polesí Trutnov vznikla k 1. 1. 1962.

Honitba Školní polesí SLŠ Trutnov leží v nejzápadnějším výběžku Žacléřsko-svatoňovické vrchoviny. Jedná se o území geomorfologicky značně pestré s výskytem mírných, středních i prudších svahů většinou pozitivních tvarů, hřebenů, potočních zářezů a údolí. Výškový rozdíl mezi nejnižším bodem honitby u řeky Úpy v Trutnově cca 400 m n. m. a nejvyšším bodem Větrný vrch 673 m n. m. je 273 metrů.
Celková výměra honitby Školní polesí je 1104,4 ha. Z toho je 1008,6 ha lesních pozemků, 77,6 ha zemědělských pozemků, 18,1 ha ostatních pozemků a 0,1 ha vodní plochy.
Normované stavy zvěře v současné době jsou: srnčí 50 ks, jelení 10 ks a černá 8 ks.

Honitba Javorník

Honitba se nachází v členitém terénu v nadmořské výšce v rozmezí 600 - 800 m n. m. na území ochranného pásma Krkonošského národního parku. Celková výměra honitby Javorník činí 769,84 ha, z toho je zemědělské půdy 148 ha, lesní půdy 602 ha, vodní plochy 8 ha a ostatní 12 ha. Hranice honitby probíhají na linii Svoboda nad Úpou, Hofmanovy Boudy, Bolkov, konec Javorníku, Kolaříkův kopec, Žabí potok, Janská hora zpět do Svobody nad Úpou. Honitba je pronajata od Správy KRNAP ve Vrchlabí, nájemní smlouva je uzavřena na další období do roku 2023. Limitujícími faktory pro normované stavy spárkaté zvěře jsou zájmy ochrany přírody a péče o les. Normovaný stav jelení zvěře je 6 ks, 28 ks srnčí a zvěř černá i přes její velký výskyt není normována.

Vedoucí a ředitelé Školního polesí - Horní Staré Město

Příjmení, jméno a titul:

Ing. Zdeněk Poleno

František Lukašík

Ing. Jan Pavelka st.

Ivan Němec

RNDr. Josef Štych

Ivan Němec

Ing. Mikoláš Říha

Záveský Martin

Mgr. Jan Korbelář

Ing. Daniel Vlkanova

Ing. Jan Rousek

Pracovní zařazení:

ředitel školního polesí

vedoucí školního polesí

ředitel školního polesí

ředitel školního polesí

ředitel školního polesí

vedoucí školního polesí

vedoucí školního polesí

vedoucí školního polesí

ředitel školního polesí

vedoucí školního polesí

zástupce ředitele, ved. ŠP

Doba působení:

1.1.1958 - 31.8.1967

1.1.1958 - 31.1.1971

1.9.1967 - 30.11.1991

1.12.1992 - 30.6.1997

1.7.1997 - 31.12.2007

1.7.1997 - 31.12.2005

2.1.2006 - 31.8.2007

1.9.2007 - 31.12.2007

1.1.2008 - dosud

1.1.2008 - 30.9.2009

1.11.2009 - dosud

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.