Projekt nazvaný „Simulátor pro výuku harvestorových technologií John Deere“ je prvním rokem v provozu a doplňuje dříve instalovaný simulátor Valmet. Příjemce a realizátor projektu Česká lesnická akademie Trutnov se stará o výstupy projektu a využívá je k praktické výuce svých studentů.

O projektu Dodávka simulátoru pro výuku harvestorových technologií

V rámci realizovaného projektu se škola snaží posílit výuku žáků tak, že jim vštěpuje takové znalosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné v praktickém životě a rozvíjejí samostatné logické myšlení a schopnosti. Prioritou školy je vést žáky k všestrannému používání moderních strojů a technologií, využívaných v lesnictví, aby se zvýšila efektivita a ekonomičnost lesnické výroby a stále se snižoval dopad intenzifikace lesnické výroby na životní prostředí. V rámci výuky k získání kvalifikace pro obsluhu těžebně dopravních strojů škola zajišťuje roční výuku pro absolventy ostatních lesnických škol v ČR, Slovenska a Polska.

Všichni učitelé prošli plánovanými školeními, která jim pomohla v zavádění inovativních forem a metod výuky vedoucích k rozvoji používání moderních technologií a nových strojů. Závěrem lze konstatovat, že projekt je velmi přínosný nejen pro samotné žáky, kteří mají modernější a atraktivnější výuku, ale i škola dovybavila vybudované centrum odborného vzdělávání v lesnictví moderní funkční technikou a pedagogové si rozšiřují své obzory díky absolvování školení a učí se pracovat s novými moderními stroji.

Dodávka simulátoru pro výuku harvestorových technologií

Simulátory jsou moderní vzdělávací prostředky pro výuku a školení práce s těžebně dopravními stroji. Simulátory se skládají ze skutečných řídicích systémů harvestorů a vyvážecích traktorů. Počítačové rozhraní a interaktivní simulace v reálném čase věrně postihuje přesnost pohybů. Trojrozměrná grafická databáze, zahrnující věrnou prezentaci harvestoru, terénní nerovnosti vytvořené ze skutečných topografických dat lesních porostů, zahrnuje i počítačově vytvořené stromy s různými efekty.

Výstupem projektu je vybavení již připravené učebny pro výuku těžebně dopravních strojů třemi typy simulátorů harvestorů a vyvážecích traktorů nejvíce používanými v lesním hospodářství v rámci ČR a EU.

Základní informace o projektu

 • Operační program: ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD
 • Oblast podpory: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu.
 • Zpracoval: Mgr. Jan Korbelář
 • Předkladatel projektu a manažér projektu: Česká lesnická akademie Trutnov – střední škola a vyšší odborná škola Lesnická 9, 541 11 Trutnov, příspěvková organizace, škola.
 • Cena s DPH: 2.988.063,50 Kč

Popis projektu

Simulátory jsou moderní vzdělávací prostředky pro výuku a školení práce s těžebně dopravními stroji. Simulátory se skládají ze skutečných řídicích systémů harvestorů a vyvážecích traktorů. Počítačové rozhraní a interaktivní simulace v reálném čase věrně postihuje přesnost pohybů. Trojrozměrná grafická databáze, zahrnující věrnou prezentaci harvestoru, terénní nerovnosti vytvořené ze skutečných topografických dat lesních porostů, zahrnuje i počítačově vytvořené stromy s různými efekty.

Výstup projektu

Výstupem projektu je vybavení již připravené učebny pro výuku těžebně dopravních strojů třemi typy simulátorů harvestorů a vyvážecích traktorů nejvíce používanými v lesním hospodářství v rámci ČR a EU.

Výsledek projektu

Simulace různých pracovních situací v lesních podmínkách s možností přizpůsobení se úrovni dovedností studenta, vytváří možnost učiteli postupovat od jednoduchých základních úkonů až po nejsložitější. Poskytnutí zpětné vazby je důležitou předností simulátoru. Univerzální zpětné informace jsou nezbytné pro další rozvoj klíčových dovedností studenta a jeho další profesní vývoj. Simulátor je výborný nástroj pro cvičící operátory a řidiče, bez ohledu na fakt, zda nacvičují základní ovládání, osobní nastavení ovládacích prvků, nastavení sortimentace dříví nebo simulaci rizik.

Moduly umožňují:

 • Vygenerování studijních materiálů pro každého žáka na USB paměť.
 • Každý žák pak má k dispozici kompletní studijní osnovu, včetně veškerého studijního materiálu v elektronické podobě. Ke každé kapitole je možné připojit odkaz pro otevření konkrétní pracovní situace na simulátoru. Výsledky práce na simulátoru jsou pak ukládány zpět na USB. Učitel tak má možnost sledovat úspěšnost žáka při studiu.
 • Pracovní situace na simulátoru je možné vytvářet v editačních programech, které jsou součástí dodávky simulátoru.

Program umožňuje zakomponování kontrolních testů, jak praktických, tak teoretických určité úrovně výuky a získávat body, které potom vyučující může vyhodnocovat. Prostory pro instalaci simulátory byly vybudovány při výstavbě COV v lesnictví z prostředků EU a kolaudovaného v září roku 2011.

Přínos projektu

Vzhledem k zaměření školy a její celostátní působnosti v oblasti nových technologií v lesním hospodářství (harvestorové technologie, lanovky a lanové systémy) bude projekt realizovat výuku v následujících oblastech:

 • zkvalitní vzdělávací proces praktické přípravy učebního oboru „Lesní mechanizátor“ a maturitního oboru „Lesnictví“ pro žáky ČLA Trutnov, zvýší zájem o učební obor,
 • prohloubí další odborné vzdělání v rozsahu požadovaném zaměstnavateli, úřady práce, právnickými a fyzickými osobami (například rekvalifikační programy v rámci ESF) v lesnictví a zemědělství a poskytne ucelený systém vzdělávání pracovníků působících v oblasti lesnictví, zemědělství a zpracování dřeva.
 • umožní zájemcům ostatních lesnických škol (Písek, Hranice, Křivoklát, Hejnice, Žlutice) v rámci České republiky získat kvalifikaci „Operátor" harvestorů a vyvážecích souprav“,
 • rozšíří již probíhající spolupráci s lesnickou fakultou ČZU Praha (pro kterou jsme cvičnou školou) a lesnickou fakultou Mendelovy univerzity Brno,
 • umožní rozšířit počet uchazečů o získání kvalifikace operátora TDS ze Slovenské a Polské republiky,
 • prohloubí spolupráci s organizacemi činnými v lesním hospodářství.
 • Vybavením se COV v lesnictví dostane na úroveň obdobných vzdělávacích zařízení v rámci EU (Švédsko, Finsko, Norsko, Rakousko, Německo).

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru