Měsíční harmonogram činností výchovného poradce ve školním roce 2023/24

Září – Říjen

 • rodičovské schůzky
 • sestavení přehledu integrovaných žáků
 • podání informací o integrovaných žácích ostatním pedagogům
 • vypracování individuálních vzdělávacích plánů (ve spolupráci s vybranými učiteli školy, se žákem a jeho zákonnými zástupci)
 • informování žáků o možnosti konzultace s výchovným poradcem (zejména studenti 1. ročníků)
 • informovat žáky se specifickými poruchami učení v maturitních třídách o uznání přizpůsobení k maturitní zkoušce
 • vyplňování dotazníků pro PPP k posudkům pro uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce
 • předběžné ověření zájmu o studium na VŠ s talentovými zkouškami
 • informace o kurzech k přípravě na přijímací zkoušky na VŠ v maturitních ročnících

Listopad – Prosinec

 • příprava dne otevřených dveří
 • prezentace školy na burze škol
 • možná návštěva veletrhů pomaturitního vzdělávání (Gaudeamus Brno, Praha)
 • vyplňování přihlášek na VŠ s talentovými zkouškami
 • podání informací o možném vzdělávání na VOŠ, VŠ žákům v maturitních ročnících a zajištění materiálů s aktuálními informacemi o vysokoškolském studiu z Učitelských novin (UN)
 • přednáška či beseda na úřadu práce (poradenství pro volbu povolání, problematika vstupu do zaměstnání, další vzdělávání, studium v zahraničí) pro 4. ročníky
 • třídní schůzky
 • besedy se zástupci lesnických fakult
 • individuální schůzky se žáky týkající se jejich kariérového růstu

Leden – Únor

 • klasifikační a pedagogická porada (pohovor s neprospívajícími studenty)
 • vyplňování přihlášek na VŠ

Březen – Duben

 • přednáška či beseda na úřadu práce (poradenství pro volbu povolání, problematika vstupu do zaměstnání, další vzdělávání, studium v zahraničí) pro 3. ročníky
 • informace o kariérovém růstu žáků třetích ročníků

Květen – Červen

 • vyhodnocení školního roku
 • vyhodnocení plánu výchovného poradce

Plán činností výchovného poradce

Pomoc studentům během studia

 • pomoc při adaptačních obtížích souvisejících se vstupem na střední školu (seznámení se způsobem studia na střední škole)
 • pomoc se studiem u žáků se specifickými poruchami učení
 • v případě potřeby vytváření individuálních vzdělávacích plánů (IVP)
 • pomoc těm, kteří během studia přestupují do jiné třídy nebo na jinou střední školu
 • pomoc se studijními návyky
 • pomoc při řešení osobních, prospěchových, výchovných problémů žáků formou individuálních nebo skupinových pohovorů (vztahy se spolužáky, učiteli, rodinou)
 • zajištění odborných služeb psychologa a středisek výchovné péče v případě potřeby
 • podpora aktivního využívání volného času

Příprava k příjímacímu řízení na VOŠ, VŠ nebo na budoucí profesi

 • průběžné informování o možnostech vzdělávacích kurzů, seminářů, brigád
 • informace o možnostech dalšího vzdělávání nebo uplatnění v práci pro žáky maturitních tříd (rozhovory se studenty, školní webové stránky, nástěnka, možnost zapůjčení aktuálních materiálů - letáky s nabídkami vzdělávání z jednotlivých škol, pracovní nabídky, spolupráce s firmami mající zájem o absolventy školy)
 • informace o možnosti využití psychologické pomoci nebo testy, které pomohou při volbě zaměření dalšího studia
 • informace o tom, jak probíhá příjímací řízení na VOŠ nebo VŠ, pomoc při vyplňování přihlášek
 • informace o chování a jednání při hledání práce, psaní životopisu
 • zjišťování úspěšnosti studentů na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, uplatnění absolventů na trhu práce popř. evidence na úřadu práce
 • nabídky volných pracovních míst

Informačně osvětová činnost

 • nástěnky, informační materiály, web školy
 • besedy pro žáky i pedagogy dle zájmu
 • volnočasové aktivity na škole i mimo školu

Spolupráce s vedením školy a s ostatními pedagogy na škole

 • spolupráce s třídními učiteli nebo dalšími pedagogy, podle řešeného problému či individuálních potřeb žáků
 • spolupráce s třídními učiteli při realizaci třídnických hodin, seznamovacích akcích, kurzech
 • informovanost všech pedagogických pracovníků o žácích se specifickými poruchami učení
 • zabezpečení komunikace mezi školou a rodinou
 • jednotnost při výchovném působení na žáky
 • společně vytvářet příjemné klima školy

Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) žáků

 • hledání společného postupu při řešení prospěchových a výchovných problémů žáků
 • poskytování poradenské činnosti při třídních schůzkách či individuálně
 • pomoc při zprostředkování odborných služeb pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, psychologa

Spolupráce se školním metodikem prevence

 • úzká spolupráce při zajišťování preventivních programů a přednášek na škole
 • vyhledávání projevů problémových situací a jejich následné společné řešení
 • spolupráce s centrem protidrogové prevence RIAPS v Trutnově (telefon: +420 499 828 144, mobil: +420 731 441 267, www.riaps.cz)
 • zajištění výchovných akcí ke zdravému životnímu stylu
 • zajištění přednášek zaměřených na rodinnou výchovu a právní vědomí žáků

Spolupráce s výchovnými poradci ze základních a středních škol

 • pravidelné setkávání s výchovnými poradci

Spolupráce s odbornými zařízeními v Trutnově

 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), pracoviště Trutnov (telefon: +420 499 813 080, mobil: +420 605 448 327)
 • Středisko výchovné péče (SVP), VARIANTA v Trutnově (telefon: +420  491 521 519, mobil: 420 731 389 631)
 • Orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) v Trutnově (telefon: +420 499 803 152)
 • Policie ČR

Spolupráce s jinými odbornými zařízeními

 • PPP Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02,
 • PPP Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, telefon: +420 602 102 833
 • PPP Jičín, Fortna 39, 506 01, telefon: +420 493 533 505
 • PPP Náchod, Smiřických 1237, 547 01, telefon: +420 777 868 411
 • SPC Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, 562 01, telefon: +420 465 523 715
 • PPP Liberec, Truhlářská 3, 460 01, telefon: +420 482 710 517
 • PPP Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02, telefon: +420: 466 410 327
 • PPP Kolín, Kutná Hora, Jakubská 83, telefon: +420: 731 417 146
 • PPP Ústí nad Labem, Čelakovského 703/2, telefon: +420 475 532 803

Spolupráce s úřadem práce

 • Informační poradenské středisko (IPS) v Trutnově (Petrová Zuzana: telefon: +420 950 168 451, Rychlovská Lenka: telefon: +420 950 168 459)
 • zajištění besed a přednášek o možnostech uplatnění na trhu práce pro závěrečné ročníky

Přehled legislativy spojené s činností výchovného poradce

Zákony ve znění pozdějších úprav

 • Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 359/ 1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 218/ 2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Vyhlášky ve znění pozdějších úprav

 • Vyhláška č. 317/ 2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhláška 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
 • Vyhláška č. 73/ 2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 27/ 2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Metodické pokyny

 • Metodický pokyn č. j. 21 291/ 2010-28, k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních
 • Metodický pokyn č. j. 25 884/ 2003- 24, o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané
 • Metodický pokyn č. j. 22 294/ 2013- 1, k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
 • Metodický pokyn č. j. 10 194/ 2005- 14. k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci postihu záškoláctví

Program poradenských služeb ve škole

Koordinace aktivit

Za koordinaci aktivit školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) odpovídá ředitel školy. Pracovníci ŠPP spolupracují s ředitelem školy, zástupcem ředitele školy, třídními učiteli,  ostatními pedagogy, domovem mládeže při ČLA, oblastním metodikem prevence, pedagogicko – psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče a dalšími organizacemi.

Jmenovité složení týmu

 • Ředitel školy: Ing. Miloš Pochobradský | Telefon: +420 603 496 705 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Zástupce ředitele: RNDr. Petr Kejklíček | Telefon: +420 603 898 102 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Školní metodik prevence pro Trutnov: Mgr. Radka Jirmannová | Telefon: +420 777 208 950 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Výchovný poradce pro Trutnov: Mgr. Radka Jirmannová | Telefon: +420 777 208 950 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Školní metodik prevence pro Svobodu nad Úpou: Ing. Jiří Franc | Mobil: +420 605 487 590 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Výchovný poradce pro Svobodu nad Úpou: Ing. Jiří Franc | Mobil: +420 605 487 590 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vedoucí vychovatel Domova mládeže Trutnov: Bc. Josef Kvasničák | Telefon: +420 731 581 259 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vedoucí vychovatel Domova mládeže Svoboda nad Úpou: Roman Štěpánek | Telefon: +420 499 871 106 | Mobil: +420 775 770 701 | Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dokumenty ke stažení

Kontakty

Telefon: +420 499 811 413
Mobil: +420 774 640 407
Email: cla@clatrutnov.cz

Adresa

Česká lesnická akademie Trutnov
střední škola a vyšší odborná škola
Lesnická 9, 541 01 Trutnov

Přihlásit se k odběru Newsletteru